Regres ubezpieczniowy

Regres ubezpieczeniowy to proces, w którym ubezpieczyciel, po wypłaceniu odszkodowania swojemu ubezpieczonemu, dochodzi zwrotu wypłaconej kwoty od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. Proces ten ma na celu odzyskanie środków, które ubezpieczyciel wypłacił w ramach polisy ubezpieczeniowej.

Przykłady regresu ubezpieczeniowego:

 1. Wypadek komunikacyjny:
  • Jeśli osoba A jest ubezpieczona i uczestniczy w wypadku spowodowanym przez osobę B, jej ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za szkody w pojeździe osoby A.
  • Następnie ubezpieczyciel osoby A może dochodzić zwrotu tych kosztów od ubezpieczyciela osoby B lub bezpośrednio od osoby B, jeśli nie była ubezpieczona.
 2. Zalanie mieszkania:
  • Jeżeli mieszkanie osoby A zostanie zalane z powodu awarii instalacji wodnej w mieszkaniu osoby B, ubezpieczyciel osoby A wypłaca odszkodowanie.
  • Ubezpieczyciel osoby A może później dochodzić zwrotu tych kosztów od osoby B lub jej ubezpieczyciela.

Proces regresu ubezpieczeniowego:

 1. Wypłata odszkodowania:
  • Ubezpieczyciel najpierw wypłaca odszkodowanie swojemu klientowi zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej.
 2. Ustalenie odpowiedzialności:
  • Ubezpieczyciel przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia, kto jest odpowiedzialny za powstanie szkody.
 3. Wniesienie roszczenia regresowego:
  • Po ustaleniu odpowiedzialności, ubezpieczyciel wnosi roszczenie regresowe do osoby odpowiedzialnej lub jej ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego odszkodowania.
 4. Negocjacje i ewentualne postępowanie sądowe:
  • W wielu przypadkach sprawa może zakończyć się na etapie negocjacji między ubezpieczycielami. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ubezpieczyciel może podjąć kroki prawne w celu odzyskania środków.

Znaczenie regresu ubezpieczeniowego:

Regres ubezpieczeniowy jest ważny z kilku powodów:

 • Zmniejszenie kosztów: Pomaga ubezpieczycielom odzyskać wypłacone odszkodowania, co może przyczynić się do obniżenia kosztów i utrzymania niższych składek ubezpieczeniowych.
 • Sprawiedliwość: Zapewnia, że osoba odpowiedzialna za szkodę ponosi finansową odpowiedzialność za swoje działania.
 • Motywacja do ostrożności: Może działać jako środek odstraszający, zachęcając osoby do większej ostrożności, aby uniknąć szkód i związanych z nimi kosztów.

Regres ubezpieczeniowy jest zatem ważnym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem i finansami dla firm ubezpieczeniowych.

Poprzedni artykuł
Natępny artykuł